НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

Перелік документів, наказів, листів необхідних у роботі практичного психолога та соціального педагога.

1. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи у Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965року.

Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши спільно докладати будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського, так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

2. Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.

Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених у декларації.

3. Конвенція про права дитини від 02 вересня 1990р.

Конвенція - це не стільки перелік прав дитини, скільки перелік обов'язків, які держави готові визнати щодо дитини. Ці обов'язки можуть бути прямими, наприклад, надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя щодо неповнолітніх, або опосередкованими: надання можливості батькам, іншим членам сім'ї чи опікунам відігравати свої основні ролі та виконувати обов'язки вихователів та захисників.

4. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 року.

Цей закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

5. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ. (Витяг)

Статті 21, 22 цього документа регламентують діяльність практичного психолога та соціального педагога закладів освіти й визначають статус цих фахівців.

6. Етичний кодекс спеціалістів психологічної служби.

Етичний кодекс спеціалістів психологічної служби України - це регулюючий документ, який спрямовує працівників здійснювати роботу в багатьох функціональних сферах з метою задоволення людських потреб і розвитку потенціалу та можливостей особистості.

7. Положення про психологічну службу системи освіти України

Положенням визначені основні завдання психологічної служби, зміст діяльності, тривалість робочого тижня практичних психологів та соціальних педагогів, структура та управління службою. Документ містить додатки про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів у навчальних закладах.

8. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19.10.2001 р.

Ефективність і результативність психологічної допомоги в закладах освіти, а також повне дотримання Етичного кодексу можливе за умови наявності спеціально обладнаного кабінету. Наказ регламентує умови роботи фахівця в окремому кабінеті, вимоги до його оформлення, матеріально-технічне оснащення, умови утримання документації. Даний документ спрямований на координування і вдосконалення діяльності центрів практичної психології та соціальної роботи, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти. В додатках містяться зразки форми планування, обліку і звітності роботи працівників психологічних служб.

9. Наказ МОНУ 28.12.2006р. № 864 "Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України".

Даний документ визначає функції соціального педагога згідно з кваліфікаційною характеристикою фахівця, яка подана в цьому документі. Наявні зразки документації (журнали реєстрації, графіки роботи, зразки соціальних паспортів, актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей, перелік суб'єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу).

10. Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах МОНУ.

Документ інформує про порядок проведення експертизи соціально-психологічного інструментарію практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти.

11. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2007р. № 1/9-488

"Про недопущення проведення тренінгів, обстежень та опитувань усіх учасників навчально-виховного процесу представниками сторонніх організацій без попередньої експертизи згідно з Положенням про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України".

Перелік державних програм

Категорія: Методична робота » Психологічна служба

1. Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

2. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

3. Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

4. Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242);

5. Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р. № 1071);

6. Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);

7. Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410);

8. Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244);

9. Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

10. Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767);

11. Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Нормативно-правові документи, які регламентують діяльність

психологічної служби в системі освіти (їх наявність є обов'язковою

в кабінеті практичного психолога)

1. Етичний кодекс практичного психолога.

2. Декларація прав людини.

3. Конвенція про права дитини

Закони України

1. Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991 р. № 1060-ХП).

2. Закон України «Про професійно-технічну освіту» (від 10.02.1998 р. № 103/98-ВР).

3. Закон України «Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 р. № 2628-ІП).

4. Закон України «Про загальну середню освіту» (від 13.05.1999 р. № 651-XIV).

5. Закон України «Про позашкільну освіту (від 22.06.2000 р. № 1841-III).

6. Закон України «Про забезпечення ор­ганізаційно-правових умов соціального захис­ту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь­кого піклування» (від 11.01.05).

7. Конституція України.

Постанови Кабміну

1. Постанова КМУ «Про поліпшення вихо­вання, навчання, соціального захисту та ма­теріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків» (від 05.04.94 за № 226).

2. Постанова Кабміну України «Про затвер­дження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним, педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам» (від 14.04.97 за №346).

3. Постанова Кабміну України про «Поря­док виплати надбавок за вислугу років педа­гогічним та науково-педагогічним працівни­кам навчальних закладів і установ освіти» (від 31.01.01 за №78).

4. Постанова КМУ»Про перелік кваліфіка­ційних категорій і педагогічних звань педаго­гічних працівників» (від 26.04.03 № 632).

Накази Міністерства освіти і науки України

1. Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 03.05.1999 р. № 127).

2. Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ від 07.06.2001 р. № 439).

3. Про затвердження Типового положення про центри практичної психології і соціальної роботи (наказ від 15.08.2000 р. № 386).

4. Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004 р. № 1/9-324).

5. Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (лист від 27.08.2000 р. № 1/9-352).

6. Про зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів (лист від 18.05.2001 р. № 1/9-193).

7. Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист від 13.12.2001 р. № 1/9-439).

8. Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001р. №691).

9. Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ від 20.04.2001 р. № 330).

10. Про найменування посад, розміри посадових окладів, тривалість щорічної відпустки працівників психологічної служби /лист від 30.10.2003 р. № 1/9-488).

11. Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України з питання «Про стан і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти України» (наказ від 12.05.2004 р. № 386).

12. Про затвердження «Стратегії розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2008 р.» (наказ від 17.09.2004 р. № 734).

13. Про тривалість робочого тижня практичних психологів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (лист від 14.02.2005 р. № 1/9-64).

14. Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам (наказ від 04.07.2005 р. № 396).

15. Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних психологів і соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 08.12.2005 р. № 1/9-701).

16. Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» (наказ від 27.12.2005 р. №767).

17. Наказ МОН України № 844 від 25.12.2006 «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми».

Листи Міністерства освіти і науки України

1. Лист МОН України № 1/9-667 від 23.08.06 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх».

2. Лист МОН України № 864 від 28.12.2006 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України».

3. Лист Мон України № 1/9-448 від 27.07.07 «Про проведення психологічних та соціологічних досліджень серед учасників навчально-виховного процесу».

4. Лист МОН України № 1/9-479 від 15.08.07 «Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів».

5. Про планування діяльності, ведення до­кументації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України (від 27.08.2000 за №1/9-352).

6. Про тривалість робочого тижня (від 27.11.2000 за №109).

7. Про зарахування стажу роботи на посаді «Психолог» до стажу педагогічної роботи прак­тичного психолога (від 18.05.01 за № 1/9-193).

8. Про освітній та кваліфікаційний рі­вень практичних психологів і соціальних пе­дагогів навчальних закладів (від 08.12.05 за №1/9-701).

9. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів, соціальних педагогів (від 27.11.2000за№109).

10. Про тривалість робочого тижня прак­тичних психологів спеціальних загально освітніх навчальних закладів (від 14.02.05 за №1/9-64).

11. Про нормативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (від 15.08.07 за № 1/9-479

Накази та листи Головного управління освіти і науки обласної та районної держав­ної адміністрації

Збірники нормативно-правових документів

1. Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби освіти України / Упо-ряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко. — К.: Ніка-Центр, 2004. — 340 с.

2. Збірник нормативно-правових доку­ментів психологічної служби та ПМПК системи освіти України / Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2005. — 436 с.

3. Збірник нормативно-правових докумен­тів психологічної служби та ПМПК системи ос­віти України: 2005/06 навчальний рік/Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівська. — К.: Ніка-Центр, 2006. — 224 с.

4. Збірник нормативних документів з без­пеки життєдіяльності. — К.: Основа, 2007.

5. Збірник нормативно-правових документів психологічної служби та ПМПКсистеми освіти Ук­раїни/Упоряд. В. Г. Панок, 1.1. Цушко, А. Г. Обухівсь­ка. — К.: Шкільний світ, 2008. — 256 с.

Інші регламентуючі документи

1. Посадова інструкція практичного психо­лога дошкільного навчального закладу.

2. Графік роботи, затверджений керівником закладу.

3. Річний план роботи психологічної служби, затверджений керівником закладу.

4. Інструкції з охорони праці на робочому місці, затверджені керівником закладу.

5. Циклограма, затверджена керівником закладу.

Документація

1. Нормативно правова:

> Закони України

> постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України

> накази

> розпорядження

> положення Міністерства освіти і науки України, управлінь (відділів) освіти і науки місцевих державних адміністрацій щодо діяльності психологічної служби системи освіти України

> Етичний кодекс психолога

> Положення про психологічну службу в системі освіти України

> Типове положення про атестацію педагогічних працівників України.

2. Навчально-методична:

> підручники

> навчально-методичні посібники

> збірники методичних рекомендацій

> навчальні програми (плани)

> фахові періодичні видання

3. Довідково-інформаційна:

> матеріали науково-практичних конференцій

> семінарів

> нарад

> тематичні проекти (буклети)

> доповіді

> виступи на педрадах

> навчально-тематичні плани роботи з учнями (дітьми), педагогічними працівниками, батьками.

4. Обліково-статистична:

> облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога (соціального педагога) на рік (місяць)

> форми статистичної звітності встановленого зразка.

5. Для службового використання:

> індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування

> журнали індивідуальних консультацій

> протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи

> матеріали псйхолого-педагогічних консиліумів

> тексти (ключі) тестових методик

> опитувальники

> анкети

> бланки відповідей.

Інформація:

> список телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих центрів, служб, консультацій медико-психологічного профілю;

> телефони (адреси) районного (міського), обласного центрів практичної психології та соціальної роботи )методистів-психологів).


Вимоги до психологічного кабінету в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах

Психологічний кабінет навчального закладу - це спеціально обладнане приміщення для здійснення професійної діяльності практичного психолога (соціального педагога).

1. Розташування кабінету в зручному для відвідувачів місці.

2. Наявність на вхідних дверях таблички "Практичний психолог" ("Соціальний педагог").

3. Затвердження керівником навчального закладу графіку роботи (на видному місці).

4. Площа кімнати (не менше 12 кв. м).

5. Матеріально-технічне оснащення (меблі (письмовий стіл, стільці, крісла, секційні шафи для зберігання книг,матеріалів); сейф для зберігання обліково-статистичної документації, документації для службового використання, дискет; канцелярське приладдя (папір (білий і кольоровий) форматом А-4, блокнот форматом А-3, маркери, фломастери, матеріали для творчих занять (клей, пластилін, іграшки, ляльки), оргтехніка (комп'ютер, телефон (як засіб зв'язку), диктофон (по можливості)).

6. Санітарно-гігієнічне, оформлення за технічними нормами (освітлення (природне, штучне), звукова ізоляція, температура, вологість, кількість розеток) та естетичними вимогами (наявність кімнатних рослин, зображення природи);

Оформлення приміщення:

■ фарбування стелі у білий колір;

■ для приміщень з вікнами на сонячний бік - стіни повинні мати нейтральні тони;

■ для приміщень з вікнами, орієнтованими на північ, північний захід, північний схід - кольори теплої гами: жовтуватий, світло-оранжевий, пісковий;

■ підлога, незалежно від матеріалу, з якого вона зроблена, повинна мати темніший колір, ніж стіни.

здійснюються згідно нормативних документів (Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ від 19.10.2001р. №691).

7. Відповідне призначення психологічного кабінету.

8. Наявність інвентарної книги (Облік товарно-матеріальних цінностей психологічного кабінету навчальних закладів здійснюється в установленому порядку).

9. Матеріали та документація кабінету (додаток № 1):

■ Нормативно-правові документи;

■ Навчально-методичні матеріали;

■ Довідково-інформаційні матеріали;

■ Обліково-статистичні документи;

■ Матеріали для службового використання;

■ Інформація (списки телефонів).

10. Завідування психологічним кабінетом покладається керівником навчального закладу на практичного психолога та соціального педагога.

Кiлькiсть переглядiв: 1013
Черкаська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №33 ім. Василя Симоненка

вул. Героїв Дніпра 13,
18005 Черкаська область,Черкаси, Україна

e-mail: scool33@ua.fm

Дата останньої зміни 05 Травня 2021

Фотогалерея